JOB DEMAND

JOB DEMAND

साइप्रसमा हाउसमेड, कुक र सेलर को डिमाण्ड, ४१ हजार देखि एक लाख सम्म तलब

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

युरोपियन राष्ट्र साइप्रसमा लेबरको डिमाण्ड, ६५० युरो तलब (पुरा जानकारी)

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

युरोपियन देश साइप्रसमा हाउसमेड र कृषि कामदारको ६० जनाको डिमाण्ड, तलब ४३-६२ हजार सम्म

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

युरोपियन देश साइप्रसमा २० जना हाउसमेडको डिमाण्ड

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

ताजा अपडेट : साइप्रसमा महिला घरेलु कामदारको डिमाण्ड

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

युरोपियन देश साइप्रसमा महिला घरेलु कामदारको डिमाण्ड, तलब ४३ हजार, ३१४ युरो

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

साइप्रसमा कृषि मजदुर/ लेबरको डिमाण्ड, तलब 455 Euro नेपाली रु 63 हजार

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

साइप्रसमा महिला घरेलु कामदारको डिमाण्ड, ३१४ युरो तलब

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More
JOB DEMAND

साइप्रसमा कुक को डिमाण्ड, तलब एक लाख ४२ हजार (१०१८ युरो)

Disclaimer: यस वेबसाइट मा प्रकाशित हुने म्यानपावर का  डिमाण्ड र त्यसमा उल्लेखित तलब,सेवा, सुविधा बारे विचार गरेर, सोचेर र साइप्रस

Read More